ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Контрол по законосъобразност на актовете
Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Тук ще намерите информация за спрените и върнати решения на общинските съвети на територията на Област Добрич.