1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

Наименование на услугата според ИИСДА

1

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Област на функционална компетентност

 АПОФУС

Нормативно oснование

Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „г".  

 

Необходими документи

 Заявление

Срок на изпълнение

 14 дни

Такса

 без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета