1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Наименование на услугата според ИИСДА

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост  -  чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1, чл. 71
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл.102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал 2; чл. 104, ал. 1

Необходими документи

1. Предложение от Министерството или ведомство за актуване на имота;

2. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице;

3. Правен акт, по силата на който имотите са предоставени на Министерство или ведомство;

4. Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (ако има такива);

5. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж и одобрени строителни книжа;

6. Валидна скица на имота, издадена и заверена от Общината по местонахождение на имота или от Агенция по кадастъра;

7. Точно описание на имота;

8. Удостоверение за реституционни претенции - от съответната община;

9. Извлечение от баланса на ведомството;

10. Данъчна оценка;

11. Удостоверение за наличие/липса на акт за общинска собственост - от съответната община.

Документи, които администрацията може да събира по служебен път

1.Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането за издаване на акт за публична/частна държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му);

2.Копия от предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива);

3.ЕИК

Срок на изпълнение

от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета