1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1965

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост –  чл. 77 и чл.82а

Необходими документи

1. Заявление
2. Оригинална, актуална скица на имота, с отразена площ и съседи, издадена и заверена от компетентен орган (6-месечен давностен срок от издаването ѝ);
3. Удостоверение за идентификация на имота по предходни регулационни и кадастрални планове, издадено от техническа служба при съответната Общинска администрация по местонахождение на имота;
4. Удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен;
5. Документ за собственост;
6. Платежен документ за платена такса.

Забележки:
1. Упълномощеният представител прилага пълномощно/договор за правна защита и съдействие;
2. При необходимост могат да бъдат изискани допълнителни документи.

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт 1 месец

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г. както следва:
обикновенна услуга - 10 лв. за всеки имот
бърза услуга - 15 лв. за всеки имот

 Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета