1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Наименование на услугата според ИИСДА

1960

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост  - чл. 80, ал. 1 и 2

Необходими документи

1. Заявление свободен текст
2. Договор за наем или друг акт, по силата на който недвижимият имот е бил предоставен за ползване;
3. Доказателства, че договорът е прекратен или развален по реда на ЗЗД (напр. писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и др.) или че актът, с който е предоставен имотът е отменен;
4. Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание – за ЮЛ – копие от съдебното решение за регистрация или акта с който е създадено, за ФЛ – трите имена и останалите данни от личната карта;
5. Документи, от които е видно че субектът от когото имота се изземва, вече не е служител на дадено ведомство (например заповед за прекратяване на служебното правоотношение), когато това е било основание за настаняването му в държавния имот;
6. Всякакви други доказателства, че имотът се ползва не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала, по отношение на лицето настанено там.
7. Пълномощно за представител.

Документи, които администрацията може да събира по служебен път Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание, като за ЮЛ - копие от съдебното решение за регистрация или акта с който е създадено, за ФЛ - трите имена и останалите данни от личната карта (за имотите под управление на областния управител)

Срок на изпълнение

от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета