1971 Отбелязване на действия по управление, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

1971

Отбелязване на действия по управление, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 73

Необходими документи

1. Документи, удостоверяващи действия по управление и/или предоставяне на концесия за имоти - държавна собственост;

2. Документи удостоверяващи статута на приобретателя на настъпилото действие;

3. БУЛСТАТ;

4. Валидна скица на имота (по одобрена кадастрална карта, по действащия ПУП на населеното място или КВС);

5. Данъчна оценка на имота (при необходимост);

6. Пълномощно (при необходимост).

 Документи, които администрацията може да събира по служебен път 

1. Копие от Акт за държавна собственост;

2. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице.

Срок на изпълнение

14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета