2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Наименование на услугата според ИИСДА

2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл.71, ал.3 и чл.72, ал.3, чл. 74, ал. 2
Правилник за прилагане на закона за държавната собственост - чл. 104, ал. 4
чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1; чл. 77, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 73, ал. 1; чл. 82, ал. 3 във връзка с чл. 80, ал. 1; чл. 85, ал. 6 във връзка с чл. 84, ал. 2

Необходими документи

1. Писмено заявление-образец;

2. Документи, удостоверяващи основанието за настъпилата промяна в обстоятелствата/явна фактическа грешка в съществуващ АДС;

3. Акт за държавна собственост;

4. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице - решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние;

5. Актуална скица - 1 бр. оригинал и 1 бр. заверено копие от издателя с нанесена площ и граници и евентуална идентичност със стар план;

6. Извлечение от баланса за дълготрайните активи на дружеството - земя и сгради;

7. Данъчна оценка на имота;

8. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Документи, които администрацията може да събира по служебен път

1. Копие от Акт за държавна собственост;

2. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице.

Срок на изпълнение

14 дни

 Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета