1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Наименование на услугата според ИИСДА

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Област на функционална компетентност

Държавна собственост

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал.1 и чл.70, ал.1, чл. 71
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - чл. 102, ал. 2
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 27, ал. 9 и ал. 10

Необходими документи

1.Искане от директора на ОД „Земеделие" за съставяне на АДС;

2.Списък на предложените за актуване имоти;

3. Протокол за приемане на парцеларния план, заедно със заповеди за неговото изменение (ако има такива) - заверени копия;

4. Удостоверение за идентичност на имота, при разлика в идентификатора на имота с този от парцеларния план;

5. Актуална скица на имота - оригинал;

6. Данъчна оценка за земята - оригинал или заверено копие;

7. Документи, удостоверяващи собствеността върху построени в имота сгради или съоръжения - заверени копия;

8. Удостоверение за липса на акт за общинска собственост и за липса на реституционни претенции за имота от съответната община - оригинал или заверено копие;

9. Удостоверение за липса на реституционни претенции за имота от съответната общинска служба по земеделие - оригинал или заверено копие;

10. Информация за издаден преди това АДС, ако има такъв.

Срок на изпълнение

от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета