1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

Наименование на услугата според ИИСДА

1964

Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - § 3 от ДР

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса;
4. Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на искането.

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 33

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета