1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Наименование на услугата според
ИИСДА

1986

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП;
4. Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията за изменяне на предварителния проект за ПУП;

Срок на изпълнение

30 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета