3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Наименование на услугата според ИИСДА

3

 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Област на функционална компетентност

АПОФУС

Нормативно oснование

Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба §1, т. 2 "в" във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Необходими документи

1. Писмо с данни от НОИ

2. Копие от трудова книжка

Срок на изпълнение

- 30 дни от прекратяване на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на искането - съгласно чл.5, ал.7 от КСО

Такса

без такса

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета