ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.12.2011
Контрол по законосъобразност на актовете през 2011 г.

     В рамките на основните правомощия на Областния управител е упражняваният контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. През 2011 г. Областният управител е издал 37 заповеди за връщане на решения.

 • I. Във връзка с осъществявания от Областния управител контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети, през 2011г. са издадени 37 броя заповеди за връщане на решения на органите на местно самоуправление.
 • II. Пред Административен съд - Добрич са образувани 16 броя административни дела, с предмет - жалби на областен управител срещу решения на общински съвети, като от тях 4 са прекратени, поради отмяна на решенията от страна на общинския съвет; 2 са прекратени, като неподлежащи на административен контрол; 4 решения на общински съвети са отменени от съда; 2 чакат решение; 4 са висящи. Областният управител е оспорил отделни текстове от наредби на общински съвети, като в резултат на образуваните административни дела, едно е спечелено с влязло в сила решение, едно е спечелено на първа инстанция и едно чака решение.
 • III. Срещу Областна администрация - Добрич са предявени 2 искови молби по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Исковите молби са отхвърлени на първа инстанция.
 • IV. Срещу административни актове на Областния управител са предявени 6 броя жалби, респективно образувани са административни дела. По 4 от делата, жалбите са оставени без разглеждане, а съдебните производства са прекратени. Една заповед на Областния управител е отменена, и едно от делата е висящо.
 • V. По инициатива на Областния управител на област Добрич бяха образувани 8 граждански дела, за обявяване нищожността на договори за покупко-продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост (Дамба „Албена - Балчик"), както и за установяване, че недвижимите имоти са публична държавна собственост и предаване владението върху същите. На първа инстанция са спечелени 6 от делата, договорите са обявени за нищожни, установена е собствеността на държавата, като публична и изключителна, а ответниците са осъдени да предадат владението върху имотите на Република България. Две от поставените по делата решения на ДОС, не са обжалвани и са влезли в сила. По отношение на останалите две граждански дела - едното е спряно, и едно е възобновено - насрочено за 06.01.2012 г.
 • VI. Добричкият окръжен съд потвърди решение на Тервелския районен съд, с което се признава собствеността на държавата върху дворно място, находящо се в с. Кочмар, Община Тервел, като общината е осъдена да предаде владението върху имота. Решението е влязло в сила.
 • VII.Предявена е искова молба срещу наемател на морски плаж, за заплащане на неустойка за неизпълнение на договор за отдаване под наем на обект - морски плаж. Предстои насрочване на първо заседание.
 • VIII. Предявена е искова молба за разваляне (поради неплащане) на договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, и връщане на владението върху имота.
 • IX. Предявена е искова молба за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се във вилна зона „Овчаровски плаж", както и признаване за установено, че собствеността върху недвижимия имот е държавна, връщане владението върху имота и премахване на изградените в същия постройки.
 • X. Предявена е искова молба за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот в местността" Фиш - Фиш", село Оброчище - част от морски плаж „Моби Дик", поради противоречие със закона, както и поради невъзможен предмет. Исковата претенция е насочена към признаване за установено, че собствеността върху недвижимия имот е на държавата, както и връщане на владението върху същия.
 • XI. Предявена е искова молба за прогласяване нищожността на договор за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост по КК и КР на гр. Добрич, поради противоречие с императивна норма от Закона за държавната собственост, даваща възможност на лица притежаващи собственост върху законно изградена сграда върху земя - частна държавна собственост, да я закупят без търг. Договорът е прогласен за нищожен. Решението е обжалвано и е потвърдено от ДОС. Срещу съдебния акт на въззиваната инстанция е подадена касационна жалба. Искът за връщане на владението върху имота е разделен в отделно производство, което е спряно до приключване на делото, касаещо нищожността на договора.
 • XII.Предстои да бъде предявен иск за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в местността „Овчаровски плаж"; установяване че собствеността на имота е на държавата; връщане владението върху имота, както и премахване на изградените в същия постройки.