ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.03.2013
Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 7 март 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Варна бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от областния управител на област Варна,  в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР,  за периода 1.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 22 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми  в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     Заседанието бе открито и ръководено от Коста Базитов -  Областен управител на Област Варна и Председател на РСР и на РКК в СИР с мандат 01.01-30.06.2013 г. Съгласно приетия общ дневен ред, Председателят предложи на членовете на двата органа да гласуват проектите на Протоколите от последните заседания на РСР и РКК, проведени през м. декември 2012 г. и след тяхното приемане, представи кратка информация за изпълнението на взетите решения.

     Присъстващите бяха запознати с обобщената от Секретариата на РСР информация по данни от Управляващите органи на Оперативните програми /ОП/, относно изпълнението на програмите за цялата 2012 г. на територията на Североизточен район и въздействието на реализираните проекти върху социално-икономическото му развитие. Общият брой на сключените и изпълнявани през изминалата година договори по ОП, съфинансирани от действащите финансови инструменти на ЕС за периода 2007-2013 г. е 627, а общият размер на договорените средства е 1 432 617 994.32 лева. Разпределението на изпълняваните проекти по области за 2012 г. е следното: в област Варна - 300, в област Добрич - 154, в област Търговище - 59, в област Шумен - 114. От общо 493 договора по 7-те оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, през 2012 г. в Североизточен район успешно е приключило изпълнението на 182.

     Представители на Обединение „ЕКОРИС-ПОВВИК" - София представиха изготвената от екип на обединението, Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие, в т.ч. и Екологичната оценка на проекта на РПР СИР 2014-2020 г. Тези оценки се извършват при разработване на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 и съгласно нормативната уредба се внасят за обсъждане от Регионалния съвет за развитие в съответния район. В съответствие с нормативните изисквания, предстоят издаване на становище по екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. от компетентния орган - министъра на околната среда и водите и приемане на плана от Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

     Обобщена информация относно етапа на организация за изработване на проектите на Областните стратегии за развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. в Североизточен район, бе докладвана от Секретаря на РСР СИР. Съгласно действащото законодателство, тези документи за стратегическо планиране определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта и общината в рамките на 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие.

     Представителите на Централното координационно звено и на Управляващите органи на ОП в РКК РСР СИР и представителите на РСР СИР в тематичните работни групи по съответните ОП за периода 2014-2020 г. запознаха членовете на двата органа с актуална информация относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на Оперативните програми  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за новия програмен период. В началото на 2013 г., одобреният с решение на Министерския съвет №328 от 25 април 2012 година списък с тематични цели и оперативни програми, които ще бъдат включени в Договора за партньорство, е допълнен с две нови програми: „Добро управление" и „Наука и образование за интелигентен растеж".

     През настоящата година, членовете на РСР ще бъдат поетапно запознати със  стратегиите на ключовите секторни политики за Североизточен район, съобразно потенциала на района за периода 2014-2020 г. На днешното заседание, представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма докладва за две от тях - енергийната политика и политиката за туризма и очерта приоритетните мерки за тяхното развитие. 

     В края на съвместното заседание, представител на «Геотерминженеринг-БГ» - ООД - Варна запозна присъстващите с потенциала на Североизточен район за използване на геотермалната енергия и възможностите за реaлизиране на проекти за разработване на системи, ползващи термалния потенциал на подземните води. Подчертано бе ценовото предимство при използване на топлината на подземните води, пред  другите енергийни източници. Представени бяха 18 финансиращи организации, насочени в две направления -  постигане на енергийна ефективност и ВЕИ и екология, които подпомагат реализирането на подобни проекти. България е втората страна в Европа след Исландия, по отношение на количеството на термалните води, което би следвало да стимулира инициирането и реализирането на инвестиционни намерения в тази посока, както в района, така и в страната.

     За участие в обсъждането на включените в дневния ред теми бяха поканени представители на администрации на централно и местно ниво, на граждански сдружения, академични институции и неправителствения сектор.