ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.10.2013
АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ПЪРВИТЕ 100 ДНИ УПРАВЛЕНИЕ

     1. Реални стъпки с фокус върху темата за ВОДАТА в област Добрич в контекста на националната Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за период от 10 години и стартиралата цялостна реформа в този сектор.
     От началото на мандата основен акцент в работата на Областния управител Недко Марчев бе поставен върху иницииране на активен диалог и търсене на трайно решаване на водния проблем в областта. В поредица срещи и публични събития, в които Областният управител участва с всички заинтересовани страни, е обсъждана ВиК - проблематиката, направен е анализ на състоянието на ВиК системите и качеството на ВиК услугите, очертани са прогнози за развитието на инфраструктурата:
• Проектът на нова Стратегия за развитие на ВиК отрасъла, който включва актуализирани основни цели, приоритети и предложения за финансиране на политиките за постигане на тези цели, е разискван на работна среща в Бургас.
• При Областния управител е проведена работна среща с представители на „Ежис Инфраструктура България" ДЗЗД - консорциум, ангажиран с изготвянето на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия ВиК Добрич. На срещата е представен проектът, чиято цел е да се направи оценка на водоснабдителните и канализационни системи и да се определят инвестиционните нужди.
• На семинар в Министерството на регионалното развитие са обсъдени дейностите, насочени към изграждане на административния капацитет и материално техническата база на асоциациите по ВиК. Всички заинтересовани страни са запознати с изготвената Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за период от 10 години; с изготовените регионални генерални планове за ВиК, които съдържат опис и анализ на състоянието на ВиК системите и качеството на ВиК услугите, както и с прогнози за развитието на инфраструктурата и приоритетните за финансиране проекти за осигуряване на съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на водите. Плановете са обезпечени с инвестиционни програми.
• В интерес на жителите на област Добрич и в резултат на положените активни усилия от страна на Областния управител, е осъществен ползотворен диалог с доставчика на ток Енерго-Про и ВиК Добрич, в резултат на което в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и на Областния управител Недко Марчев, е подписан Споразумителен протокол между двете дружества, за разсрочване на плащането на дължими суми за консумирана и незаплатена ел. енергия. Бе преодоляна кризисната ситуация с водоснабдяването на населението и реалната опасност за жителите на областта да останат без вода.

     2. Стартира инициатива за създаване на Обществени съвети, като бе формиран Обществен консултативен съвет по социалните въпроси, който ще подпомага дейността на Областния управител в рамките на законовите правомощия и за осъществяване на по- добър диалог с гражданското общество. На предстоящо второ заседание на този Съвет, ще бъде обсъдена темата с най- актуално звучене в област Добрич - ВОДАТА.

     3. Активизиране на междурегионалното сътрудничество - един от лостовете за икономически напредък на областта.
• Възможностите за възобновяване на сътрудничеството и развитие на търговските връзки с Руската федерация са обсъдени в присъствието на Областния управител и бизнесделегация от Омск, на среща в Албена, организирана от Българо-руската търговско-промишлена палата.
• Подготовката на следващия програмен период за румъно - българското териториално сътрудничество, е обсъдена на съвместна среща по Трансграничното сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г., приети са референтни документи в интерес на икономическия и социален напредък на граничната зона на двете държави-партньори чрез съвместното използване на човешките и природните им ресурси.
• В края на септември месец, България /респективно област Добрич/ за първи път бе домакин на Световно първенство по бокс за момичета и девойки, което се проведе в курортния комплекс Албена. Областният управител Недко Марчев бе сред официалните гости на шампионата, а след финала, специално поздрави Федерацията по бокс за отличната организация и достойното представяне на българските момичета и девойки в световното спортно събитие.

     4. Предвид икономическата характеристика на област Добрич и ангажимента от страна на държавата за устойчивото развитие на приоритетния отрасъл - селското стопанство, през първите три месеца от мандата бе реализиран ефективен контрол и много добра координация с териториални структури и звена, имащи задължения по реализиране на безпроблемното прибиране на селскосктопанската реколта и осигуряването на пожарната безопасност през жътвената кампания в област Добрич, в резултат на което не бяха допуснати сериозни пожари и щети за земеделските производители и жътвата в областта приключи успешно.

     5. С оглед гарантиране интересите на държавата и гражданите, през изминалите 100 дни от мандата, е извършен анализ и системен контрол по управлението и стопанисването на държавната собственост на територията на област Добрич:

• Продължават периодичните проверки на Граничните контролно-пропускателни пунктове: ГКПП-Кардам, ГКПП-Дуранкулак и ГКПП-Балчик. Последващ контрол проследява изпълнението на предписанията. Поради липса на финансов ресурс, Областният управител като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, на този етап не може да предприеме действия за укрепване и подобряване състоянието на сградния фонд на ГКПП-тата.
• Съвместно с Министерство на регионалното развитие се работи по изграждането на ГКПП при с. Северняк, община Крушари. Откриването на гранично-пропускателния пункт е задължителен елемент от проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, който предвижда модернизиране и рехабилитация на участъците от трансграничния път между Крушари /България/ - Добромир /Румъния/. Приключват съгласувателните процедури, издадено е разрешение за строеж и се финализират дейностите по завършване на оставащата малка част от рехабилитацията на пътната отсечка в пограничния район. Отново се среща затруднение в изпълнението на обекта поради липса на ресурсно обезпечаване.
• Системен оглед и контрол на състоянието на морските плажове
В изпълнение на Заповед на Областния управител на област Добрич, специално назначена комисия извърши ежемесечни проверки на състоянието на плажовете, предоставени за управление на Областния управител на област Добрич (отдадени под наем) на територията на общините Балчик и Каварна. Констатирано бе, че направените предписания, се изпълняват.

     6. Открит диалог, достъпност, публичен отчет.
     В съответствие с приоритетите на управленската програма и в изпълнение на своите правомощия, Областният управител е приел като неизменно условие за успешно прилагане на правителствената политика, следните мерки: открит диалог /с местните власти, народните представители, териториалните звена, организации/; достъпност - функционират приемните на Областния управител и двамата заместник областни управители; при необходимост се осъществява и прием на граждани извън определените за това дни; въведена е практиката за месечен публичен отчет на дейността на Областния управител; основните акценти стават достояние на широката общественост чрез електронните и печатни медии в региона и чрез публикациите на официалния сайт на институцията.
     През първите 100 дни управление, Областният управител е издал 8 заповеди за връщане на решения на Общински съвети, приел е общо 142 граждани, основните акценти от публичната дейност на институцията са публикувани в 78 информационни материала на интернет страницата на Областна администрация Добрич.