ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

30.12.2013
ИАНМСП обявява процедури за национални участия в международни изложби

PROJECT BG161РО003 - 4.2.01-0001, "PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES"

 

Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001, "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"

 

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme "Development of the competitiveness of the Bulgarian economy" 2007 - 2013

 

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ИАНМСП обявява процедури за национални участия

в международни изложби


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национални щандове на международни специализирани изложби CPM MOSCOW 2014, WIN II EURASIA 2014, AERO 2014.

 

Предстоящите промоционални прояви ще се проведат съгласно следната програма:

 

 

Период

на провеждане

 

Наименование на промоционалната проява

 

Място

на провеждане

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

 

25-28.02.2014 г.

 

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за мода и аксесоари

CPM MOSCOW 2014

 

 

Москва, Русия

 

 

08.01.2014 г.

 

 

19-22.03.2014 г.

 

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за автоматизация

WIN II EURASIA 2014

 

 

Истанбул, Турция

 

 

17.01.2014 г.

 

 

9- 12.04.2014 г.

 

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за лека авиация

AERO 2014

 

Фридрихсхафен, Германия

 

 

24.01.2014 г.

 

 

 

Агенцията поема разходите за:

  • наемане на изложбена площ
  • проектиране и изграждане на щанд
  • наемане на оборудване и обзавеждане
  • регистрация на изложителите
  • включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)
  • рекламиране на участието.

 

   Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията национални щандове в международни изложения е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служителите в отдел „Развитие на експортен потенциал" в ИАНМСП: Камелия Гашевска - главен експерт, тел. 02 940 7989, k.gashevska@sme.government.bg (за CPM MOSCOW), Елица Попадийна - главен експерт, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg (за WIN II EURASIA), Борис Бачев - младши експерт, тел. 02 940 7980, e-mail: b.bachev@sme.government.bg (за AERO).

 

  Националните участия на българските предприятия в международни панаири и специализирани изложби се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

 

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg