ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.04.2014
От днес започва проверка на потенциално опасните водни обекти в областта

     В периода от 7 до 11 април 2014г. Междуведомствена комисия назначена със заповед на Областния управител Недко Марчев и председателствана от неговия заместник Исмет Абил, ще извърши проверка на потенциално опасните водни обекти, дерета, водосбори и пътни съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита на територията на област Добрич.

     Проверката е рутинна и се извършва два пъти в годината /пролет и есен/ в изпълнение на заповед на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи относно предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.
     За язовирите, които са общинска собственост и са обект на проверката, кметовете на общини трябва да уведомят ползвателите /концесионерите/ и да осигурят присъствието им на съоръженията по време на проверката.
     За резултатите от проверката комисията ще изготви доклад до Областния управител.