ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.06.2014
Областна администрация Добрич стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

     На 25 Април 2014 г. между Областна администрация Добрич и Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) - Дирекция „Оперативна програма "Административен капацитет" бе сключен Договор № А13-22-28/25.04.2014 г. за изпълнение на проект „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич".
С договора се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество в определен срок за кандидатстване, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13 ;
Общата стойност на проекта е 73 975, 72 лв.
Продължителността на проекта е: 9 месеца
Датата на приключване на проекта е: 25.01.2015 г.

Обща цел на проекта е повишаване административния капацитет на служителите в Областна администрация Добрич за по- ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Специфичните цели по проекта са за повишаване мотивацията на служителите за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения. Повишаване квалификацията на служителите в Областна администрация Добрич.

Дейност 1. (стандартна за всеки проект) е Организация и управление на проекта.

Дейност 2. Обучение в Института по публична администрация - включва 5 различни вида обучения на общо 7 служители.

Дейност 3. Обучения по ключови компетентности - включени са 70 служители в 4 различни курса. С планираните курсове се очаква да се усъвършенстват ключови оперативни и организационни умения на служителите.

Дейност 4. Дейности за информация и публичност - Предвидено е провеждането на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, и заключителна, целяща представяне на постигнатите по проекта резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към служителите в областната администрация с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях.
Създаване и поддържане на подрубрика в сайта на Областна администрация Добрич www.dobrich.government.bg (рубрика Проекти), изпращане на прессъобщения до медиите при изпълнение на дейностите.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са да се проведат планираните обучения в Института по публична администрация, да се проведе една тръжна процедура за провеждане на обученията по ключовите компетентности. Разчитаме на качествено управление на проекта и изпълнени дейности за информация и публичност.
Повишаване административния капацитет ще окаже трайно въздействие върху всеки служител, разглеждан като личност. От друга страна повишеният капацитет ще окаже трайно въздействие върху ефективността на административните дейности и процеси. Получените знания, добрата мотивация на служителите и придобитите ключови компетентности на служителите от Областна администрация ще допринесе за по-добра организация и ефективност на дейности, което ще повиши имиджа на ръководството и авторитета на Областна администрация Добрич.


Областна администрация град Добрич