ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.06.2014
Обсъжда се проект на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г. във Варна

    Днес, 18 юни, заместник областният управител Исмет Абил участва в регионална Кръгла маса във връзка с обсъждането на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.
     Поканени са експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион - представители на областната и общинската администрация, на регионалните структури на Изпълнителна агенция по горите и специализираните звена, на бизнеса, неправителствените организации, научни институти и др.
     Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 - 2020 г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.
     Регионалните кръгли маси в градовете Варна, София, Стара Загора и Велико Търново, се провеждат със съдействието на създадените по проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите" Регионални информационни центрове.