ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.06.2014
Съобщение до средствата за масово осведомяване

    На 26 юни 2014 г. от 10.30 ч. в зала „България" на хотел „България"- гр. Добрич бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от г-н Недко Марчев - областен управител на област Добрич, в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР, за периода 1.01.2014 г. - 30.06.2014 г.
     С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 13 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. На днешното заседание Министерството на икономиката и енергетиката беше представено от заместник-министър Красин Димитров.
     Основен акцент в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. през 2013 г., представен от Секретаря на съвета. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРР за Североизточен район - Секретариат на РСР СИР и обхваща една календарна година от периода на действие на плана, като срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни на следващата година. Въз основа на данни, свързани с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР през 2013 г. и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.
     Докладът бе обсъден и одобрен от членовете на Регионалния съвет за развитие, определен съгласно ЗРР като орган за наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие за периода на тяхното действие, във всеки от шестте района от ниво 2 в страната.
     Като продължение на инициативата за представяне на ключови за Североизточен район секторни политики за периода 2014-2020 г., фокусът на вниманието на днешното заседание бе насочен към тенденциите в развитието и производството на екологична енергия. В тази връзка г-н Ивайло Алексиев - изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, представи информация с актуални данни за показателите на произведената електрическа енергия от ВЕИ през 2013 г. в Североизточен район. С развитието и перспективите на обучението по ВЕИ в Техническия университет - Варна, членовете на Съвета бяха запознати от представител на Техническия университет - Варна.
     Специални гости на заседанието по тази тема бяха учениците Илиян Еминовски и Джем Мехмед заедно с техния преподавател - инж. Мария Гроздева от Професионалната гимназия по електротехника - Варна, които демонстрираха своите отличени проекти на проведената през април 2014 г. Национална ученическа конференция „Енергия на бъдещето".
     За постигане на по-ефикасно взаимодействие на Съвета с администрациите на централно и местно ниво, бизнеса, академичните институции и неправителствения сектор, за участие в заседанието по тази тема, с право на съвещателен глас бяха поканени и представители на: Форум „Гражданско участие", Асоциация на българските Черноморски общини, Младежка организация на асамблеята на европейските региони, Институт за екологична модернизация, Асоциация на производителите на екологична енергия и Черноморска регионална агенция за управление на енергията.
     Следващите две точки от дневния ред на заседанието бяха свързани с нормативно регламентираните задължения на членовете на Регионалния координационен комитет за осъществяване на ефективна регионална координация и взаимодействие при изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на Североизточен район.
     В тази връзка, представителите на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ в Регионалния координационен комитет, запознаха членовете на Съвета с данните за първото шестмесечие на 2014 г., относно хода на изпълнението и финализирането на проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г. в Североизточен район и отражението на резултатите от тяхната реализация върху цялостното му развитие.
     Представителите на УО на Програмата за развитие на селските райони и на Оперативната програма за развитие на сектор «Рибарство» предоставиха актуална информация, свързана с напредъка в разработването на двете програми за периода 2014-2020 г., с оглед важността на тяхното бъдещо социално-икономическо въздействие на територията на Североизточен район.
     Председателството на Съвета за второто полугодие на 2014 г. ще бъде с мандата на г-н Венцислав Венков - областен управител на област Шумен, съгласно регламентирания в Закона за регионално развитие принцип на ротация и определената чрез жребий последавателност за четиримата областни управители в Североизточен район.