ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.01.2016
Областната комисия по заетост съгласува План-приема за учебната 2016 - 2017 г.

     На основание на законовите разпоредби, във връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на предложението на Началника на РИО - Добрич за Държавен план-прием 2016/2017 г. в училищата на територията на област Добрич, и спазването на графика за защита на план-приема в Министерството на образованието и науката, днес, 26 януари, се проведе заседание на Комисията по заетост под председателството на Областния управител Детелина Николова.

     Началникът на РИО д-р Христо Боев изложи мотивите за изготвения проектоплан: взети са под внимание предложенията на директорите на училищата; икономическите потребности на област Добрич; нуждите и търсенето на работници и специалисти; демографската реалност - намаляващия брой ученици, завършващи 7 клас и основно образование. Началникът на РИО подчерта, че предложеният план-прием е балансиран на база завършващи ученици, като приоритет е даден на професионалните гимназии и СОУ с професионални паралелки с оглед по-успешната реализация на завършващите с придобита професия ученици, без да се лишават учениците от наличната гама от профилирани паралелки. В областта на туризма най-търсени са младите хора с професиите: сервитьори, готвачи, камериерки, администратори, туроператори, с добро владеене на немски английски, френски или руски език. Завършващите тези професии намират реализация в непрекъснато нарастващия туристически бизнес в региона и могат да кандидатстват за работа и в страни от ЕС. Предложените паралелки от професионалните направления свързани с туризма в областта са общо 11 в 7 училища, като се предлагат I, II и III степен на професионална квалификация.

В област Добрич съществуват 3 земеделски гимназии и ПГВМ, които осигуряват прием по професии от областта на селското стопанство и ветеринарна медицина, така необходими за региона.

Изключително търсени на пазара на труда са професионалните шофьори и работници на пътно-строителна и подемно-транспортна техника, заявиха от РИО. Въпреки, че през настоящата учебна година поради липса на интерес беше закрита ПГСА „П. Пенев", има търсене на специалисти от професиите, по които обучаваше училището и те се предлагат от ПГМЕ „М.В.Ломоносов". Има изявен интерес към професии от областта на счетоводството и икономиката, запазва се също интересът към профилираното обучение в СОУ и профилираните гимназии, стана ясно в хода на обсъждането.
Застъпени са профилите - Чуждоезиков - с общо 6 паралелки английски, немски и френски език; Изкуства - 3 паралелки - Музика и Изобразително изкуство; Природоматематически - Информационни технологии, математика и биология; Технологичен - Информатика, Информационни технологии и Програмни продукти и Хуманитарен - Български език и География.
Предложени са и 5 непрофилирани паралелки, като едната е вечерна форма на обучение.

     Областният управител Детелина Николова обърна внимание на тревожната тенденция, че все по-остър е недостигът на пазара на труда в област Добрич от средни специалисти и в тази връзка е много актуална новата насърчителна мярка за дуалното обучение, която е сред приоритетите в политиката по заетостта през 2016 г.

     След проведената дискусия, Комисията по заетост съгласува проекта за Държавен план-прием на Регионалния инспекторат по образованието Добрич, като предложението ще бъде предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на образованието и науката.