ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.11.2009
Заседание на Областния съвет по условия на труд
 

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Чл. 43.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Регионалните (областните и общинските) съвети по условия на труд се състоят от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация или на местните органи за самоуправление.

(2) Регионалните съвети по условия на труд:

1. приемат регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд "Условия на труд" за финансиране;

2. обсъждат състоянието на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в региона или в отделни предприятия;

3. координират дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд;

4. оказват съдействие на комитетите и групите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.

 

     В тази връзка със Заповед № РД-11-10-267/28.10.2009 г., на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.5, ал.1 и ал.2 и чл.17, т.14 от Устройствения правилник на областните администрации, и чл.43, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, поради настъпилите организационно щатни промени в областна администрация на област Добрич  е изменена Заповед № РД-11-756/25.10.2005г. на Областния управител на област Добрич, като е определен състав на Областния съвет по условия на труд под председателството на ОУ, както следва;

     В състава на Областния съвет по условия на труд са включени следните служители на Областна администрация гр. Добрич :

 • 1. д-р Катя Ганова - заместник областен управител на Област Добрич;
 • 2. Тодор Георгиев - заместник областен управител на Област Добрич;
 • 3. Райна Ташева - главен експерт „Връзки с обществеността";
 • 4. Ангел Драгостинов - началник отдел „РРАК" към дирекция „АКРРДС";
 • 5. Кемал Асан - старши експерт в отдел „РРАК" към дирекция „АКРРДС";
 • 6. Венета Димитрова - младши експерт в отдел „РРАК" към дирекция „АКРРДС" ;
 • 7. Васил Пеловски - младши експерт в отдел „РРАК" към дирекция „АКРРДС".

     Съгласно чл.43, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд са поканени представители на съществуващи регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и на работодателите, намиращи се на територията на област Добрич, както следва;

 • 1. Екатерина Димова - председател на Индустриална стопанска асоциация - Добрич;
 • 2. Лъчезар Росенов - председател на Търговско промишлена палата - Добрич;
 • 3. Галин Господинов - председател на съюз за стопанска инициатива - Добрич;
 • 4. Илия Михайлов - председател на строителна камара - Добрич;
 • 5. Енчо Липовански - председател на занаятчийска камара - Добрич;
 • 6. Гинка Василева - председател на Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • 7. Маргарита Нейкова - председател на Синдикален регионален съюз „Подкрепа" - Добрич;
 • 8. Мария Кирилова - председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

     Съгласно чл.2, ал.2 от приетия на 12.02.2001 г. Правилник за работата на Областния съвет по условия на труд „ Цялостната дейност на съвета се осъществява по предварително утвърдена програма" на 29.10.2009 г. е изпратено уведомително писмо до представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и на работодателите. В писмото е отправено предложение в срок до 11.11.2009 г. да изпратят своите предложения за теми с браншово или регионално значение, свързани с решаване на актуални проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да бъдат включени в програмата за дейността на съвета през 2010 г. 

       Днешното Заседание ще се проведе при следния дневен ред:

 • 1. Доклад за постъпили предложения.
 • 2. Обсъждане и приемане на предложения за създаване на работна група, която да разработи програма, за дейността на съвета за периода 2010 - 2011 г.
 • 3. Съгласно Чл.6 от правилника за работа на (Обл.СУТ) за организиране на дейността на съвета, избор на секретар и представител от областна администрация, който да осъществява връзката между (Обл.СУТ) и средствата за масово осведомяване.
 • 4. Други.