ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.11.2009
С обновен състав и индикативна програма започна своята работа Областният съвет по условия на труд

   Със заповед на Областния управител Желязко Желязков е актуализиран съставът на този помощен орган, който ще осъществява координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при провеждане на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

   Представителите на държавата /Областна администрация/,  синдикатите и  работодателските организации подкрепиха възобновяването на дейността на този съвет, като се обединиха около мнението, че неговата функция е да подпомага и популяризира мерките  за осигуряване на  здравословни условия на труд на територията на областта. Неговата функция е превантивна и координираща на базата на трипартидността. Изрично бе подчертано, че Областният съвет /ОСУТ/ не е контролиращ орган. Той ще провежда заседания всяко тримесечие.

     На членовете на съвета бяха раздадени индикативна програма за дейността за периода 2010 - 2011 г. и Правилникът за неговата работа. До края на тази година ще бъдат направени промени и допълнения по двата документа, които ще бъдат приети на първото заседание през 2010 г. в края на януари.