ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.02.2017
Работно заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги
Днес, 17 февруари 2017 г., се проведе работно заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Председателят - зам.-областният управител Сали Феим, откри заседанието и след одобрение на предложения дневен ред, предостави думата на Ирена Баирова - зам.-председател на Звеното и директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане". И. Баирова представи накратко доклад за предлаганите социални услуги на територията на областта. „От направените посещения на всички предлагани услуги на територията на област Добрич, мога да каже, че всички те са с много добро качество, има добра база във всички общини и въпреки ниското заплащане и недостига на хора, тези, които работят в сферата, проявяват изключителна отговорност" - сподели Баирова. Според нея в бъдеще трябва, въпреки трудносите, да се мисли в посока предоставяне на повече мобилни услуги по общини, както и разнообразяване на гамата на предоставяните мобилни услуги. „Друг сериозен проблем, според мен, е застаряването на населението и обезлюдяването на селата. Затова ще трябва да се разкриват нови домове за възрастни хора. Доколкото знам за Дома за възрастни хора в Добрич има около 200 чакащи. Има възможност по ОП „Развитие на човешките ресурси" да се кандидатстват с проекти за разкриване на домове за възрастни хора и центрове за настаняване от семеен тип за възрастни хора. Препоръката ми към общините е да информират частни инвеститори при проявен интерес. Ние в РДСП имаме запитвания от няколко частни работодатели и предоставяме пълна информация за възможностите" - сподели още в рамките на заседанието Ирена Баирова.
По втора точка от дневния ред представителите на общините в областта докладваха за изпълнение на плановете в социалната сфера за 2016 г. и планирани мерки за настоящата 2017 г. и изпълнението им, както и планове за следващата година. От присъствалите на заседанието представители на общините, без Тервел, Балчик и Шабла, стана ясно, че навсякъде се предлага на хора от уязвими групи - възрастни, лица с увреждания и деца със специфични потребности и техните семейства, услуги, които да подпомагат тяхното социално включване и ежедневен живот. Община Добричка планира да изгради Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в село Овчарово, като в момента тече етап на проектиране. От Община Добрич споделиха, че една голяма част от услугите работят над капацитета си и вече има отказ от Агенция „Социално подпомагане" за увеличаване на капацитета на ЦСРИ. В Община Генерал Тошево планират до края на годината да се разкрие Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места, в сградата над вече функциониращата услуга „Синя стая". За проектиране на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с капацитет 15 лица общината е получила съдействие за помещение от Областния управител, сподели представителят на Генерал Тошево и допълни, че очакват одобрение на проект по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ, което ще позволи и проектиране и изграждане и на прют с капацитет 8 лица, а за 2018 г. се планира разкриване на Дневен център за стари хора с капацитет 30 места.От Община Генерал Тошево съобщиха, че има запитване от частни лица за създаване на Дом за възрастни хора в село Петлешково. Представител на Община Каварна информира, че към момента е прекратено предоставянето на услугата „Център за обществена подкрепа", поради изтекъл договор и се планира тя да стане общинска. Община Каварна планира и намаляване капацитета на Дома за хора с умствена изостаналост чрез разкриване на Защитено жилище. От Община Крушари докладваха, че за настоящата година планът за предоставяните социални услуги е изпълнен на 90 %, тъй като има устойчивост на услугите. Като проблем Община Крушари сподели трудности при проектиране и отчитане на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".