Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт" в Дирекция АКРРДС

ЗАПОВЕД

№ РкД-20-25

Добрич 27.02. 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол от заседание на Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-4/03.02.2017 г. на Областен управител на област Добрич, проведено на 27.02.2017 г.,
Н А Р Е Ж Д АМ:
1. ПРЕКРАТЯВАМ конкурсната процедура за длъжността Младши експерт „Координация и административен контрол" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация - Добрич, открита със Заповед № РкД-20-7/20.01.2017 г. на Областен управител на област Добрич, поради липса на класирани кандидати.
2. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна администрация - Добрич.
3. Заповедта да се сведе до знанието на Ивелина Драгнева - Старши счетоводител в Дирекция „АПОФУС" за сведение и изпълнение.
4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация - Добрич и Административния регистър към Министерски съвет.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета