Обява за конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

ОБЯВА

 

Областна  администрация гр. Добрич на основание  Заповед  № РкД-20- 72

от 12. 06. 2017 г. на Областен управител на Област Добрич, чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 „Актуване и деактуване на държавни имоти"

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие

и държавна собственост"

 в Областна администрация - Добрич

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

1.2. Години професионален опит:  не се изисква/ V младши

1.3. Специалност по която е придобито образованието: Инженерна, техническа, икономическа, право, администрация и управление.

2. Допълнителни условия, носещи предимство:

2.1. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационните системи, WORD, EXCEL, прилагане на правописните правила на български език.

2.2. Други допълнителни изисквания:

2.1. Аналитична компетентност

2.2. Работа в екип

2.3. Комуникативна компетентност

2.4. Ориентация към резултати

2.5. Фокус на клиента

2.6. Професионална компетентност

3. Цел на длъжността:

Подпомага дейността на Областния управител във връзка с актуването на имоти - публична и частна държавна собственост и отписване на имоти частна  държавна собственост от актовите книги.

4. Област на дейност :

Управление и разпореждане с имоти и вещи - държавна собственост.

5. Размер на основната заплата определена за длъжността:  567,00 лева.

6. Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

7. Необходими документи за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие за конкурса /образец/;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец/;

7.3. Автобиография CV формат;

7.4. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация , които се изискват за длъжността;

Формулярите по образец, да се представят всеки работен ден в Областна администрация гр. Добрич, Бюро „Комплексно обслужване", ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсните длъжности.

8. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават заявленията лично  или чрез упълномощено за това лице в Областна администрация гр. Добрич Бюро „Комплексно обслужване", ет. 1 от 9.00 часа до 17.30 часа.

Лицата, определени да приемат документите извършват проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител условия.

След проверката с входящ номер и дата се регистрират само подадените заявления.

9. Срок за подаване на документите:  26  Юни  2017 г. / включително /.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да бъде обявен на Информационното табло в сградата на Областна администрация гр. Добрич и публикуван в електронната й страница.
Актуално

съобщение

анкета