Протокол за резултатите от проведен изпитен тест за избора на кандидат по обявения конкурс за длъжност младши експерт в дирекция АКРРДС

ПРОТОКОЛ

 за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора
на кандидат по обявения конкурс за длъжността
младши експерт „Актуване и деактуване на имоти държавна собственост" дирекция
"Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

             Днес, 10 юли 2017 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Актуване и деактуване на имоти държавна собственост" в дирекция АКРРДС в Областна администрация Добрич, назначена със Заповед № РкД-22-29/26.06.2017 г. на Областен управител на област Добрич, в състав:

Председател: Румен Русев - Главен секретар на Областна администрация Добрич

            Членове:

1. Силвия Енчева - Директор на дирекция „АКРРДС"

2. Ивелина  Драгнева - старши счетоводител в дирекция „АПОФУС"

  Резервен член: 1.Миглена Неделчева Пейчева - старши счетоводител в дирекция „АПОФУС;

се събра  в зала „Пресцентър" в сградата на администрацията и направи проверка на писмените работи на допуснатите до решаване на тест кандидати.

От допуснатите  18 /осемнадесет/  кандидати за решаване на тест се явиха  13 /тринадесет/ кандидати:

            1. Галина Маринова Вълчева

            2. Тодор Михайлов Върбанов

            3. Деница Веселинова Начева

            4. Мартин Тошков Стоянов

            5.  Поля Йорданова Стоянова

            6.  Силвия Славова Игнатова

            7.  Камелия Валентинова Ангелова

            8. Славена Илиева Иванова

            9. Татяна Стефкова Господинова

            10. Елена Величкова Иванова

            11. Велислава Цветомилова Атанасова

            12. Силвия Иванова Апостолова

            13. Галина Павлова Борисова

 

Не се явиха следните кандидати:

            1. Магдалена Димитрова Стойкова

            2.  Велислав Панайотов Стойков

            3.  Живка Енева Митева

            4.  Галина Тодорова Христова

            5.  Александър Галинов Димитров

    Един от явилите  се кандидати изтегли вариант № 3 на теста. Решаването на теста започна в 10:20 часа, при спазване изискванията на чл.26, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в  11:10 часа.

 Постигнатите  резултати от кандидатите са следните:

            1. Камелия Валентинова Ангелова - 52 точки

            2. Деница Весилинова Начева - 47 точки

            3. Силвия Славова Игнатова - 46 точки

            4. Галина Павлова Борисова - 46 точки

            5. Поля Йорданова Стоянова - 45 точки

            6. Славена Илиева Иванова - 43 точки

            7. Елена Величкова Иванова - 41 точки

            8. Силвия Иванова Апостолова - 41 точки

            9. Тодор Михайлов Върбанов - 40 точки

            10.Татяна Стефкова Господинова - 33 точки

            11.Велислава Цветомилова Атанасова - 33 точки

            12.Мартин Тошков Стоянов - 30 точки

            13.Галина Маринова Вълчева - 25 точки

 Комисията взе следното решение:

На основание т.3 от протокол на конкурсната комисия от 10.07.2017 г., до провеждане на интервю се допускат следните кандидати  постигнали  резултат  минимум  50 точки:

            1. Камелия Валентинова Ангелова - 52 точки

             Допуснатият кандидат да се яви на 11.07.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Областна администрация  Добрич, за провеждане на интервю.

 

 Комисия:

Председател:.......................

 Членове:

  1...............................

  2. .............................

 
Актуално

съобщение

анкета