Извлечение от протокол за класиране на кандидатите по обявения конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 за класиране на кандидатите  по обявения конкурс за 

длъжността Младши експерт „Актуване и деактуване на имоти държавна собственост" в дирекция АКРРДС

             Съгласно изискванията на чл. 34, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията класира следните кандидати :

 

 

Име, презиме, фамилия

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал

 най-добър резултат

 

 

1.Камелия Валентинова Ангелова

 

 

 

576 т.

-аналитична компетентност

- ориентация към резултати

- работа в екип

-комуникативна компетентност

-фокус към клиента

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета