ПРОТОКОЛ за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността: Старши счетоводител в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

ПРОТОКОЛ

№ 1 /  30.08.2017 година

 за допуснати и недопуснати кандидати

 за длъжността: Старши счетоводител в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"в организация: Областна администрация - Добрич

 I.                   Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1.Изисквани документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса /образец/;

1.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/образец/;

1.3.  Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

1.5. Копие на трудова, служебна или осигурителна книжка.

 2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата:

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър.

2.2. Години професионален опит: Една година / V младши ранг.

2.3. Специалност по която е придобито образованието: Счетоводство и контрол, Финанси

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание

за

недопускане

Дияна Златева Желева

 

да

не

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-102 от 15.08.2017 г. на Областен управител на област Добрич.

Валя Цветанова Кралева -Тодорова

 

да

да

Няма основание

Елена Иванова Стефанова

да

не

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-102 от 15.08.2017 г. на Областен управител на област Добрич.

 

II.Въз основа на преценката  конкурсната комисия реши:

а. Допуска до конкурс следните кандидати:

 Име , презиме и фамилия

 

Основание за допускане

Валя Цветанова Кралева -Тодорова

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.

 

б.  Не допуска до конкурс следните кандидати:

 Име, презиме и фамилия

 

Основание за допускане

Дияна Златева Желева

 

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-102 от 15.08.2017г. на Областен управител на област Добрич.

Елена Иванова Стефанова

Представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността относно т.2.3. „Специалност по която е  придобито образованието" от Заповед № РкД-20-102 от 15.08.2017г. на Областен управител на област Добрич.

            Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 12.09. 2017 година от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Добрич - град Добрич, ул. „Независимост" № 5.

На 04 септември 2017 година, списъкът с допуснати и недопуснати кандидати ще бъде обявен на информационното табло за обяви на Областна администрация - Добрич и публикуван на електронната й страница.

Към настоящият протокол са приложени всички получени и съставени документи за провеждане на конкурса за длъжността  Старши счетоводител в дирекция „АПОФУС"

 

Комисия:

            Председател:...................

             Членове:

 1............................

2............................

 

 

СПИСЪК

на  допуснати кандидати

 за длъжността  СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

административно звено ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ ИУПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

 

 

  1. Валя Цветанова Кралева - Тодорова
            Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 12.09.2017 година от 10.00 часа в сградата на Областна администрация град Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ...................

/Р.Русев/

           

 

 
Актуално

съобщение

анкета