ПРОТОКОЛ за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по обявения конкурс за длъжността старши счетоводител

ПРОТОКОЛ

 за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора
на кандидат по обявения конкурс за длъжносттастарши счетоводител в дирекция
"Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

             Днес 12 септември 2017 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността Старши счетоводител в дирекция АПОФУС в Областна администрация град Добрич, назначена със Заповед № РкД-20-120/11.09.2017 г. на Областен управител на област Добрич, в състав:

Председател: Йордан Йорданов - Директор на дирекция  АПОФУС в Областна администрация-Добрич

            Членове:

            1.Ксения Добрева - Юрисконсулт в дирекция АПОФУС
            2. Ивелина  Драгнева - старши счетоводител в дирекция  АПОФУС

  Резервен член: 1. Георги Георгиев - старши юрисконсулт в дирекция  АПОФУС,

се събра  в зала „Пресцентър" в сградата на администрацията и направи проверка на писмената работа на допуснатия до решаване на тест кандидат.

Допуснатият  кандидат за решаване на тест е:

            1. Валя Цветанова Кралева - Тодорова           

            Няма не явили се кандидати.

            Г-жа Валя Цветанова Кралева - Тодорова изтегли вариант № 2 на теста. Решаването на теста започна в 10:10 часа, при спазване изискванията на чл.26, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в  10:23 часа.

 Постигнатите  резултати от кандидата са следните:

            1. Валя Цветанова  Кралева - Тодорова - 61 точки

Комисията взе следното решение:

На основание т.3 от протокол на конкурсната комисия от 12.09.2017 г., до провеждане на интервю се допуска следния кандидат  постигнал  резултат  минимум  36 точки:

            1. Валя Цветанова  Кралева - Тодорова - 61 точки

            Допуснатият кандидат да се яви на 14.09.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Областна администрация  Добрич, за провеждане на интервю.

 

Комисия:

Председател:.......................

Членове:

 1...............................

 2. .............................
Актуално

съобщение

анкета