ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.09.2017
Обява за конкурс за длъжността :
ОБЯВА

Областна администрация гр. Добрич на основание Заповед № РкД - 20 - 134
от 28.09. 2017 г. на Областен управител на област Добрич, чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и
управление на собствеността" в Областна администрация - Добрич

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
1.2. Години професионален опит: Една година/ V младши
1.3. Специалност по която е придобито образованието: Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика

2. Допълнителни условия, носещи предимство:
2.1. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационните системи, WORD, EXCEL, прилагане на правописните правила на български език.

2.2. Други допълнителни изисквания:
2.1. Аналитична компетентност
2.2. Работа в екип
2.3. Комуникативна компетентност
2.4. Ориентация към резултати
2.5. Фокус на клиента
2.6. Професионална компетентност

3. Цел на длъжността:
Основната цел на длъжността на старши счетоводителя е да следи за законосъобразното използване на бюджетните средства на администрацията, утвърдени с бюджетната сметка и правилното им отчитане според Единната бюджетна класификация, по икономически елементи и да осъществява управление на човешките ресурси.

4. Област на дейност:
Областите на дейност на длъжността на старши счетоводителя обхващат: следи за целевото и законосъобразно изразходване на средствата по бюджетната сметка на Областна администрацията ; осчетоводяване и водене касата на Областна администрация; материално-техническо осигуряване дейността на Областна администрация; изготвяне на статистически форми и управление на човешките ресурси.

5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 460,00 лева, като размерът й по щатно разписание за длъжността в Областна администрация Добрич е 708,00 лв.

6. Начин на провеждане на конкурса:
- тест
- интервю

7. Необходими документи за участие в конкурса:
7.1. Заявление за участие за конкурса /образец/;
7.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец/;
7.3. Автобиография CV формат;
7.4. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
7.5. Копие на трудова, служебна или осигурителна книжка.

Формулярите по образец, да се представят всеки работен ден в Областна администрация гр. Добрич, Бюро „Комплексно обслужване", ет. 1 от 9.00 часа до 17.30 часа.
На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

8. Място и срок за подаване на документите:
Кандидатите подават заявленията лично или чрез упълномощено за това лице в Областна администрация гр. Добрич, Бюро „Комплексно обслужване", ет. 1 от 9.00 часа до 17.30 часа.
Лицата, определени да приемат документите извършват проверка за наличие на всички документи, описани в заявлението, като уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител условия.
След проверката с входящ номер и дата се регистрират само подадените заявления.

9. Срок за подаване на документите: 13 Октомври 2017 г. / включително /.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да бъде обявен на Информационното табло в сградата на Областна администрация гр. Добрич и публикуван в електронната й страница.
Обявата е публикувана във вестник „Нова добруджанска трибуна" и вестник
„ Добруджанска трибуна", в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, в страницата на Областна администрация-www.dobrich.government.bg и е изнесена на информационното табло за обяви на Областна администрация град Добрич.