ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

30.10.2017
ПРОТОКОЛ за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по обявения конкурс за длъжността старши счетоводител
ПРОТОКОЛ

за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора
на кандидат по обявения конкурс за длъжността
старши счетоводител в дирекция
"Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Днес, 30 октомври 2017 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в дирекция АПОФУС в Областна администрация град Добрич, назначена със Заповед № РкД-20-134/28.09.2017 г. на Областен управител на област Добрич, в състав:
Председател: Йордан Йорданов - Директор на дирекция АПОФУС в Областна администрация-Добрич
Членове:
1.Ксения Добрева - юрисконсулт в дирекция АПОФУС
2. Ивелина Драгнева - старши счетоводител в дирекция АПОФУС
Резервни членове:
1. Румен Русев -главен секретар в областна администрация
2. Георги Георгиев - старши юрисконсултт в дирекция АПОФУС, се събра в зала „Пресцентър" в сградата на администрацията и направи проверка на писмените работи на допуснатите до решаване на тест кандидати.
Допуснатите кандидати за решаване на тест са:
1. Диана Стефанова Йорданова
2. Руслана Юлиянова Кайпакова-Николова
Няма не явили се кандидати.
Г-жа Диана Стефанова Йорданова изтегли вариант № 3 на теста. Решаването на теста започна в 10:10 часа, при спазване изискванията на чл.26, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в 10:26 часа.

Постигнатите резултати от кандидата са следните:
1. Диана Стефанова Йорданова - 56 точки
2. Руслана Юлиянова Кайпакова-Николова - 64 точки

Комисията взе следното решение:

На основание т.3 от протокол на конкурсната комисия от 26.10.2017 г., до провеждане на интервю се допускат следните кандидати постигнали резултат минимум 36 точки:
1. Диана Стефанова Йорданова - 56 точки
2. Руслана Юлиянова Кайпакова-Николова - 64 точки
Допуснатите кандидати да се явят на 03.11.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, за провеждане на интервю.

Комисия:
Председател:.......................

Членове:
1...............................

2. .............................