ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.11.2017
ПРОТОКОЛ за определяне резултати от интервю при избора на кандидати за старши счетоводител в дирекция АПОФУС

ПРОТОКОЛ

 

за определяне резултатите от проведеното интервю

при избора на кандидати за длъжността

 Старши счетоводител в дирекция  АПОФУС

 

            Днес 03 Ноември 2017 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността Старши счетоводител в дирекция АПОФУС на Областна администрация град Добрич, назначена със Заповед  №РкД-20-141/11.10.2017 г.  на Областен управител на област Добрич, в състав:

 Председател: Йордан Йорданов - Директор на дирекция  АПОФУС  в Областна администрация -Добрич

            Членове:

1.Ксения Добрева - Юрисконсулт в дирекция  АПОФУС

2.Ивелина  Драгнева - Старши счетоводител в дирекция  АПОФУС           

се събра в 10.00 часа в зала „Пресцентър" в сградата на администрацията за провеждане на интервю с допуснатите кандидати за участие:  

 

- Диана Стефанова Йорданова

- Руслана Юлиянова Кайпакова - Николова

            На кандидатитеа бяха зададени  въпроси, определени в протокол от комисията от 03.11.2017 г.

            Съгласно решение на конкурсната комисия от 03.11.2017 г. за успешно издържал интервюто се счита кандидатът, постигнал минимален резултат - 60 т.

 

            Постигнатите  резултати от кандидатите са  следните:

 

1. Диана  Стефанова  Йорданова - 90 т.

2. Руслана Юлиянова Кайпакова - Николова - 60 т.

 

Комисия:

Председател:.......................

 

Членове:

1...............................

2. .............................