Търг с тайно наддаване за отдаване под наем

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - частна държавна собственост, находящи се в гр. Тервел, общ. Тервел, с. Свобода и с. Орлова могила, общ. Добричка:

 

Местонахождение и описание на имота

Предназначение на имота

Минимална месечна наемна цена лева без  ДДС

Депозит за участие в търга

Срок за отдаване под наем

 

1.

4 (четири) кв. м. на земната повърхност до югозападната стена на сграда, представляваща телевизионна ретранслационна станция в УПИ № III-техн. инфраструктура, кв. 64 по плана на гр. Тервел, подробно описан в АЧДС № 4700/14.12.2009 г.

За инсталиране на телекомуника- ционни съоръжения

160,00 лв.

20,00 лв.

5 години

2.

4 (четири) бр. стаи и ½ идеална част от коридор с обща полезна площ от 46 кв. м.,  разположени в едноетажна сграда (старо училище) със ЗП 442,50 кв. м., в кв. 10, парц. IV по плана на с. Свобода, общ. Добричка, подробно описан в АЧДС № 1463/14.03.2001 г.

За инсталиране на телекомуника-ционни съоръжения

74,00 лв.

10,00 лв.

5 години

3.

1 (една) стая и ½ идеална част от коридор с обща полезна площ от 23 кв. м., разположени в едноетажна сграда (старо училище) със ЗП 442,50 кв. м., в кв. 10, парц. IV по плана на с. Свобода, общ. Добричка, подробно описан в АЧДС № 1463/14.03.2001 г.

За предоставяне на пощенски услуги

37,00 лв.

5,00 лв.

5 години

4.

1-ви етаж от сграда на „Старо училище" с полезна площ 80 (осемдесет) кв.м. в кв. 17, парц. Х по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка,  подробно описан в АЧДС № 2439/29.01.2003 г.

За Магазин за хранителни стоки

130,00 лв.

13,00 лв.

5 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Търгът ще се проведе на 15.02.2018г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост" № 5, при следните условия:

1.      Необходимите документи за участие в търга, посочени в Ред и условия за провеждане на търга, се подават до 17:30 часа на 14.02.2018г. в бюро  "Комплексно обслужване" при Областна администрация Добрич на адрес: град Добрич, ул. "Независимост" № 5.

2.      Цена на тръжната документация - 12,00 (дванадесет) лева с включен ДДС. Заплаща се по банкова сметка на Областна администрация Добрич при "УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Добрич - IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC: UNCRBGSF.

Документацията се получава от бюро "Комплексно обслужване" при Областна администрация  Добрич, след представяне на банкова бележка.

3.      Депозит за участие в търга за съответния имот, се внася по банкова сметка на Областна администрация Добрич при "УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Добрич - IBAN: BG89 UNCR 7000 3306 2031 16, BIC: UNCRBGSF.

4.      Място на провеждане на търга - в сградата на Областна администрация Добрич: град Добрич, ул. "Независимост" № 5.

5.      Оглед на имотите може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до 14.02.2018г. Лице за контакти свързано с огледа на имотите: инж. Пеню Петров, тел. 058/655 405.

                       
Актуално

съобщение

анкета