ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

16.01.2018
По повод повишения обществен интерес
Във връзка със засиления обществен интерес относно внесеното в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ предложение от „ВиК Добрич" АД, за повишение на цената на водата, даваме следната яснота:
Съгласно съществуващата нормативна уредба водният оператор има задължение да информира Асоциацията по ВиК /АВиК/, на чиято територия е оператор, за подготвения бизнес план за срок от пет години, който включва дейности на дружеството, инвестиции и цена на услугите за доставяне на вода, пречистване и отвеждане на канализационни води. Както е известно, членове на АВиК са всички общини на територията на област Добрич и държавата, представлявана от Областния управител. Водното дружество с изпълнителен директор инж. Петър Калчев, съгласно изискванията, разработи бизнес план за периода 2017-2021 г., който бе предоставен за разглеждане, обсъждане и гласуване от Общинските съвети на всички общини в областта. Бизнес планът на „ВиК Добрич" АД бе разгледан на заседание на АВиК и одобрен с Решение № 3-1/16.08.2016 г. Одобреният от АВиК бизнес план, ВиК операторът внесе в КЕВР, откъдето многократно бе връщан, като последно Регулаторът със свое решение №БП-Ц-19/13.10.2017 г. върна отново бизнес плана със задължителни указания за преработване по четиринадесет точки. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Асоциацията по ВиК, изпълнените от водното дружество предписания на КЕВР са изпратени до всички кметове и председатели на Общински съвети в област Добрич. Областният управител, в качеството си на председател на АВиК, своевременно уведоми за последните промени МРРБ и МОСВ, откъдето се чака становище на експертите.
КЕВР е независим орган и междувременно определи дата за провеждане на обществено обсъждане - 15.01.2018 г. В заседанието участие взеха представители на двете синдикални организации, Омбудсмана на Република България и експерти. Дискутирани и обсъдени бяха по години предложенията на дружеството, залегнали в бизнес плана.
Водата и състоянието на водното дружество винаги са били чувствителна тема за добруджанци. Областният управител обръща сериозно внимание на проблема и съвместно със заинтересованите страни се търсят конструктивни решения. Темата е част от въпросите, които постъпват като проблеми на гражданите в приемните дни на Областна администрация.
До момента АВиК среща разбиране и полага максимални усилия съвместно с МРРБ за подобряване икономическото състояние на дружеството-оператор. Нееднократно Областният управител е водил разговори с ресорните заместник-министри. Състоянието на „ВиК Добрич" АД е дискутирано при срещи на Областния управител с министрите на МРРБ и МОСВ и народните представители.
КЕВР обяви, че на 07.02.2018 г. ще даде окончателно решение за област Добрич.