ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.01.2018
Български и румънски общини подписаха Рамково споразумение за координирано и ефективно управление на риска от прекомерно разпространение на насекоми
В Русе се проведе заключителна конференция във връзка с приключването на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България". Във форума участие взе заместник областният управител на област Добрич Живко Желязков. В рамките на конференцията се подписа Рамково споразумение за създаване на институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България между Асоциацията на дунавските общини „Дунав" (България) и Фондация „Жива природа" (Румъния), разработили проекта. Област Добрич стана партньор и заяви своята подкрепа. Целта е обединение на институциите в трансграничния район за синхрон и координация на дейностите на всички, ангажирани с провеждане на ефективна борба с популацията на насекоми. Към споразумението официално се присъедини Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез връчване на писмо за подкрепа от зам.-министър Красимир Живков.
Целта на Рамковото споразумение е координирано и ефективно управление на риска от прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион Румъния-България, като компетентните институции, ангажирани в борбата с насекоми, за първи път разполагат със съвместен българско-румънски документ - Стратегия за контрол на популацията на насекоми с времеви хоризонт до 2030 г.
Чрез първата по рода си българо-румънска географска информационна система, която съдържа и визуализира общо географски и тематични данни за територията като видове водоеми, растителност, ареали на разпространение на видовете насекоми и други, се позволява точно да се определят зоните, подлежащи на третиране със съответните агенти. За зоните могат да се въвеждат данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.
Администрациите на 76 български общини и 16 общини, 20 града и 520 комуни в Румъния имат достъп до базата данни за всички провеждани мероприятия с детайли по отношение на агенти, количества, способи, срокове, потенциални опасности, причинени от третирането, график за извършване и отговорни лица.
Съвместната система подпомага потребителите да виждат границите на всички обособени рискови зони, да планират дезинсекционните дейности и да ги координират със съседите си, да проследяват начина, по който те се третират и да се информират относно действията на всички компетентни институции.
Прекомерното разпространение на насекоми, вектори на заразни болести, в Дунавския регион създава сериозен риск за общественото здраве, а също и ветеринарен риск. То влияе отрицателно върху ключови икономически сектори в региона като селско стопанство и туризъм. Проблемът е трансграничен и от години ангажира властите и обществеността по поречието на Дунав и брега на Черно море. Климатичните промени, може би, са довели до развитие на популации на тигров комар, който пък е доказано, че е приносител на модуларния дерматит при животните. Предстои по общини, които попадат в обхвата - при нас това се отнася за крайморските общини, да се проведат изследвания, които да покажат концентрация на популацията на насекоми и видовете им. Ще бъдат изследвани биотопите, за да се определят рисковите зони и планират дезинсекционни дейности.
Снимки: АДО "Дунав"