Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Добрич

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

О Б Я В Я В А

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост, находящи се в град Добрич, представляващи:

 

Местонахождение и описание на имота

Предназначение на имота

Минимална месечна наемна цена лева без  ДДС

Депозит за участие в търга

Срок за отдаване под наем

1.

1 (една) стая с полезна площ от 10,00кв.м., разположена в  партера на сградата на Областна администрация, подробно описан в АПДС № 4803/28.02.2011г.

За предоставяне на административни услуги

55,00 лв.

6,00 лв.

5 години

2.

1 (една) стая, № 223 с полезна площ от 19,50кв.м., разположена на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация, подробно описан в АПДС № 4803/28.02.2011г.

За предоставяне на административни услуги

108,00 лв.

11,00 лв.

5 години

Търгът ще се проведе на 06.07.2018г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост" № 5, при следните условия:

1.      Необходимите документи за участие в търга, посочени в Ред и условия за провеждане на търга, се подават до 17:30 часа на 05.07.2018г. в бюро  "Комплексно обслужване" при Областна администрация Добрич на адрес: град Добрич, ул. "Независимост" № 5.

2.      Цена на тръжната документация - 12,00 (дванадесет) лева с включен ДДС. Заплаща се по банкова сметка на Областна администрация Добрич при "УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Добрич - IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC: UNCRBGSF.

Документацията се получава от бюро "Комплексно обслужване" при Областна администрация  Добрич, след представяне на банкова бележка.

3.      Депозит за участие в търга се внася по банкова сметка на Областна администрация Добрич при "УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК" АД клон Добрич - IBAN: BG89 UNCR 7000 3306 2031 16, BIC: UNCRBGSF.

4.      Място на провеждане на търга - в сградата на Областна администрация Добрич: град Добрич, ул. "Независимост" № 5.

5.      Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до 05.07.2018г. Лице за контакти свързано с огледа на имота: инж. Пеню Петров, тел. 058/655 405.
Актуално

съобщение

анкета