Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост

О  Б  Я  В  А

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ -  ДОБРИЧ

обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост

Наименование, местонахождение и

 описание на имота

Начална тръжна цена без ДДС

Депозит

за участие

1.  

Земя - 1 066 м2, представляваща ПИ 72624.603.193 по КККР на гр. Добрич и Сграда „Бетонов водоем" със ЗП - 13 м2  с идентификатор 72624.603.193.1

10 017,00 лв.

1 002,00 лв.

2.  

Земя - 789 м2, представляваща ПИ 72624.603.194 по КККР на гр. Добрич и Сграда „Водонапорна кула" със ЗП - 19 м2  с идентификатор 72624.603.194.1

9 667,00 лв.

967,00 лв.

3.  

Земя - 570 м2, представляваща имот с пл. № 103, до О.Т.24б в кв. 13 по регулационен план на с. Долина, общ. Добричка и сграда „Бивша сладкарница" със ЗП - 83 м2 на 1 етаж

3 004,00 лв.

301,00 лв.

4.  

Земя - 880 м2, представляваща имот с пл. № 480 в кв. 33, парцел VI  по ЗРП на с. Ведрина, общ. Добричка и сграда „Бивша фурна и баня" със ЗП - 285 м2 на 1 етаж

7 801,00 лв.

 

781,00 лв.

5.  

Земя - 1 000 м2, представляваща УПИ II-202, кв. 3 по плана на с. Ловчанци, общ. Добричка и жилищна сграда със ЗП - 96 м2  на 1 етаж

2 939,00 лв.

294,00 лв.

6.  

Земя - 685 м2, представляваща УПИ XV в кв. 38 по плана на с. Безмер, общ. Тервел

4 653,00 лв.

466,00 лв.

7.  

Земя - 1 990 м2, представляваща УПИ XXI в кв. 6 по ЗРП на с. Балик, общ. Тервел и Комбинирана незавършена сграда в груб строеж на 2 етажа със ЗП- 244 м2 

6 847,00 лв.

685,00 лв.

8.  

Комбинирана сграда в груб строеж е само 1-ви етаж, бл. „А" със ЗП- 107 м2 с покривна плоча и бл. „Б" със ЗП - 106 м2 само тухлена зидария в УПИ I, кв. 1 по ЗРП на с. Честименско, общ. Тервел

2 786,00 лв.

279,00 лв.

9.  

Земя - 1335 м2 , представляваща ПИ № 2269 по плана на промишлена зона на гр. Г. Тошево

8 305,00 лв.

831,00 лв.

10.   

Сграда „Вила Каварна" с идентификатор 35064.501.9738.1 по КККР на гр. Каварна със ЗП - 101 м2 на 1 етаж

9 306,00 лв.

931,00 лв.

Търгът ще се проведе на 12.07.2018 год. в 10.00 часа, в зала „Пресцентър" на Областна администрация, ул."Независимост" № 5.

Депозитът за участие във вид на парична сума, се заплаща по банкова сметка

BG89 UNCR 7000 3306 2031 16, BIC UNCRBGSF в срока за подаване на заявленията за участие.

Тръжната документация може да се получи до 10.00 часа на 11.07.2018 год., в сградата на Областна администрация, бюро „Комплексно обслужване" срещу заплащането на 100 (сто) лева по банкова сметка BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, BIC UNCRBGSF в „Уни Кредит Булбанк"АД - филиал Добрич.

Заявленията за участие се подават до 17.30 часа на 11.07.2018 год., в сградата на Областна администрация, първи етаж, бюро „Комплексно обслужване".

Информация може да се получи на тел. 058 655 405, или на адрес гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5.
Актуално

съобщение

анкета