ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.02.2019
Асоциация по ВиК ще проведе редовно събрание
     На 20.02.2019 г. в зала „Пресцентър" в Областна администрация ще се проведе редовно събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" АД, Добрич. Заседанието ще бъде председателствано от областния управител Красимир Кирилов.
     В дневния ред е предвидено да се разгледа и приеме годишен отчет за дейността на АВиК, отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията, както и да се разгледа и приеме решение, според изискванията на Закона за водите, за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 07.03.2016 г. и влязъл в сила от 01.05.2016 г.