ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

20.02.2019
Проведе се Общо събрание на Асоциация по ВиК
     Днес - 20 февруари 2019 г., се проведе редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД. Заседанието бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов, като участие в работата му не взеха кметове или представители на общините Балчик, Каварна и Крушари. При кворум от 84.48 % областният управител откри заседанието, на което присъстваха и изпълнителният директор на „ВиК Добрич" АД инж. Тодор Гикински и главният инженер на дружеството инж. Павел Павлов. По първа точка от дневния ред докладва секретарят на Асоциацията Гинка Бухчева, която представи накратко дейността на АВиК за 2018 г.
     През миналата година са проведени две общи събрание - редовно и извънредно, работни и координационни срещи, част от които по инициатива на председателя на АВиК. Според регистъра през изминалата година в АВиК са постъпили и обработени 241 преписки, изходящите такива са били 126, от които 30 са били свързани с жалби. По-голяма част от жалбите и сигналите, постъпили в АВиК са свързани с изпълнението на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Добрич"; нарушено водоподаване и липса на налягане; оспорване на начислените водни количества; проблеми от възникнали аварии; висок разход „общи нужди" предимно от абонати с голяма индивидуална консумация, които фактически поемат по-голямата част от разпределената вода, оставаща на общия водомер, поради пропорционалния принцип на разпределяне, става ясно от отчета за дейността. Той бе приет единодушно с 84.48 %.
     По втора и трета точка - отчет за бюджета на АВиК за 2018 г. и проект на бюджет за 2019 г., докладва финансовият експерт Мими Атанасова.
     През 2018 г. общият бюджет на АВиК е бил в размер на 42 857.14 лв., от които вноската на държавата - 15 хил. лв., а останалите 27 000 лв. разпределени между общините, съгласно техният процент на дялово участие в АВиК, като реалното постъпление е било в размер на 39 857,12 лв., заяви Атанасова и добави, че за 2018 г. своите вноски не са направили общините Шабла и Каварна на обща стойност 3002 лв. След гласуване, тя представи и проекта на бюджета за 2019 г., като сподели, че е поискано препоръчително вноската на държавата да се увеличи от 15 000 лв. на 19 591.27 лв., но към настоящия момент тя остава непроменена. И за 2019 г. размерите на вноските - от държавата 15 000 лв., и 27 000 лв. - от общините, според техния процентен дял, остават непроменени. Заедно с очакваните вноски от Шабла и Каварна за 2018 г., приходната част е в размер на 45 857.16 лв. Разходната част е планирана в размер на 52 382 лв., в която е включен и преходен остатък от м.г. - 6 526.86 лв., докладва финансовият експерт. Проектът на бюджет бе одобрен в предложения му вариант.
     По четвърта точка докладва изпълнителният директор на оператора - „ВиК Добрич" АД, инж. Тодор Гикински. Той припомни, че по програма ОПОС водните оператори могат да бъдат бенефициенти и заяви, че в тази връзка е са проведени редица срещи и разговори за оказване на финансова помощ на „ВиК Добрич" АД, за да може да се кандидатства с проекти за изграждане на нови съоръжения и ремонт и реконструкция на съществуващи. Той увери членовете на Общото събрание, че от предварителните разговори има заявен интерес от ЕБВР, а становището на Инициативата за техническа помощ „Джаспърс" е добричкото водно дружество да бъде с най-нисък процент съфинансиране. Инж. Гикински сподели, че се предвижда подмяна на помпени станции, на водопроводи и други съоръжения. След уточняващи въпроси по точка 4 от дневния ред, членовете на Общото събрание единодушно одобриха подписването на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на канализационни и водоснабдителни услуги, сключен на 07.03.2016 г. и влязъл в сила от 01.05.2016 г. между АВиК и водния оператор.
     В точка „Други" се обсъдиха текущи проблеми. Инж. Росен Павлов - експерт от АВиК, представи предвидените мерки в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г.