ОБЯВА - КОНКУРС за длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОБЯВА

      Областна  администрация гр. Добрич на основание Заповед  №  РкД-20-15/12.02.2020 г. на Областен управител на Област Добрич, чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:

 

СТАРШИ  СЧЕТОВОДИТЕЛ

в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

в Областна администрация Добрич

            1. Правоотношение: Служебно.

            2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика        

       Подпомага областния управител за целевото и законосъобразно използване на утвърдените с бюджета на Областна администрация Добрич средства, счетоводното им отчитане по Единната бюджетна класификация и по икономически елементи, в материално-техническо осигуряване дейността на областна администрация; изготвяне на статистически форми и управление на човешките ресурси.

            3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

            - Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър;

            - Минимален професионален опит:  1 година;

            - Ранг/ Специфично наименование: V младши;

            - Специалност, по която да е придобито образованието: Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика;

            4.  Допълнителни умения и квалификации:

            - Компютърна грамотност, работа със счетоводни програмни продукти, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;

            - Способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

            - Способност за ефективна работа в екип, комуникативност

            5. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610 лв.

             Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

            6. Начин на провеждане на конкурса

            - тест

            - интервю

            7. Необходими документи и образци за кандидатстване

            Подаването на документите за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

            - Заявление за участие в конкурса - приложение № 3 към чл.17. ал. 2 от НПКПМДСл;

            - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл /образец/;

            - Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител /образец/;

            - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

            - Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

            -  Европейски формата на автобиография CV формат;

            - Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

            8. Място и срок за подаване на документите:

            - Област, община, населено място: Добрич, Добрич-град, гр. Добрич;

            - Адрес: ул. "Независимост" № 5";

            - Административно звено: Обща администрация /Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" /бюро "Комплексно обслужване", ет. 1

            - Лице за контакт: Десислава Ангелова, тел 058/655 411;

            - Краен срок за подаване на документите: 26.02.2020 г., 17.00 часа;

            - Ден на публикуване: 14.02.2020 г.

         - Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник;

            9. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

            - Интернет страница на Областна администрация Добрич: www.dobrich.government.bg

- Информационното табло във фоайето на  сградата на Областна администрация гр. Добрич;

         10. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.

         11. При подаване на документите служителят определен да ги приеме, предоставя на кандидатите длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

            12. С входящ номер и дата да се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

            13. Служителят, определен да приема документите уведомява кандидатите за следното:

- обработването на лични данни, предоставени от кандидатите е за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните /Регламент (ЕС) 2016/679/:

            - предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Областна администрация Добрич са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

            - срокът за съхранение на предоставените лични данни - 3 години на електронен носител и на хартия;

            - всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на Областна администрация Добрич;

            - всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган - Комисията за защита на личните данни;

             - при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

       - администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процеду

 
Актуално

съобщение

анкета