Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

  за длъжността: Старши счетоводител в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"в организация: Областна администрация - Добрич

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата:

- Заявление за участие в конкурса - приложение № 3 към чл.17. ал. 2 от НПКПМДСл;

-  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл /образец/;

- Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител /образец/;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

- Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

- Европейски формат на автобиография CV формат;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата:

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

- Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър;

- Години професионален опит: Една година;

- Ранг/специфично наименование: V младши ранг;

- Специалност по която е придобито образованието: Счетоводство и контрол, Финанси и Икономика

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание

за

недопускане

1. Силвия Александрова Пенева

ДА

ДА

НЯМА

2. Дарина Тодорова Цонева

ДА

ДА

НЯМА

3. Николинка Михайлова Михайлова

ДА

ДА

НЯМА

4. Диян Великов Великов

ДА

ДА

НЯМА

5. Валентин Живков Вълков

ДА

ДА

НЯМА

6. Райна Димова Славова

ДА

ДА

НЯМА

7. Радомир Иванов Иванов

ДА

ДА

ИМА

8. Златина Николова Узунова

ДА

ДА

НЯМА

9. Ганка Георгиева Василева

ДА

ДА

НЯМА

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

a) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Силвия Александрова Пенева

2. Дарина Тодорова Цонева

3. Николинка Михайлова Михайлова

4. Диян Великов Великов

5. Валентин Живков Вълков

6. Райна Димова Славова

7. Златина Николова Узунова

8. Ганка Георгиева Василева

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.03.2020 година от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Добрич - град Добрич, ул. "Независимост" № 5.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име , презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Радомир Иванов Иванов

Кандидатът няма необходимият минимален професионален опит от една година.

 

III. Списъкът с допуснати и недопуснати кандидати да бъде публикуван на официалната интернет страница на Областна администрация Добрич: www.dobrich.government.bg и бъде поставен на информационното табло във фоайето на сградата на Областна администрация гр. Добрич на 04.03.2020 г.

Към настоящият протокол са приложени всички получени и съставени документи за провеждане на конкурса за длъжността  Старши счетоводител в дирекция „АПОФУС"

 

Комисия:

            Председател: ........(п)...........

                                    /Й. Йорданов/

            Членове:

 1............(п)................

        /Р. Борисова/

 2..............(п)..............

                   /Д. Йорданова/
Актуално

съобщение

анкета