Заповед за възобновяване на производството за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител

З  А  П  О  В  Е  Д

    № РкД-20-51

Добрич 14.05.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с отмяна на извънредното положение на територията на Република България 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М

   I. Възобновявам производството по провеждане на конкурса за длъжността „Старши счетоводител" в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", обявен със Заповед РкД-20-15/12.02.2020г. на Областен управител на област Добрич.

   II.Решаването на тест от допуснатите кандидати да се проведе на 22.05.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, град Добрич, ул. „Независимост" № 5.

  III.Кандидатите, постигнали резултат на теста над минималния, да се уведомят за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Организацията по провеждането на конкурса да се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки въведени на територията на Република България със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица.

Заповедта да бъде обявена на интернет страницата на Областна администрация Добрич.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Румен Русев - Главен секретар на Областна администрация Добрич.

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област ДобричПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета