ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
за определяне количеството на точките за всеки вариант на теста,
при избора за длъжност Старши счетоводител в дирекция
"Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"


      Днес 21.05.2020 г., комисия в състав:

     Председател:
      Йордан Георгиев Йорданов - Директор на дирекция "АПОФУС"
     Членове:
     1. Росица Георгиева Борисова - Главен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС"
     2. Диана Стефанова Йорданова - Старши счетоводител в дирекция „АПОФУС"

     назначена със Заповед № РкД-20-24/28.02.2020 г. на Областния управител се събра и обсъди организацията по провеждането на конкурса за решаването на теста, който ще се проведе от 10.00 часа на 22.05.2020 г. в сградата на Областната администрация.

     Комисията взе следните решения:
     1. Приема три варианта на тест за провеждане на конкурса. Всеки вариант съдържа 30 въпроса. Към всеки въпрос има няколко възможни отговора, като само единият от тях е верен;
     2. Вярно отговорени въпроси с номера от № 1 до № 10 вкл. носят по 1 точка, от № 11 до № 30 вкл. носят по 3 точки, т.е. максималният брой точки за правилно решен тест е 70 точки.
     3. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има минимум 55 точки;
     4. Времето, за което тестът следва да бъде решен е 60 минути.
     5. Резултатът от провеждането на конкурса при прилагането на теста да се умножи с коефициент 3, а при интервюто - с коефициент 4. Посочените коефициенти да се използват при образуването на окончателните резултати.


     Комисия:
      Председател:.......................

     Членове:
      1...............................

      2 ...............................Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета