ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

22.08.2023
Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост