ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

07.07.2010
Днес се проведе втори търг за отдаване под наем на морските плажове

     Комисия, определена със Заповед на Областния управител, днес отвори офертите, подадени от участниците в търга за отдаване под наем за  стопанисване за срок от 5 години на следните морски плажове: „Къмпинг „Чайка"(„Космос"), „Шабленска тузла", „Къмпинг „Добруджа", „Божурец - Топола 1", „Божурец - Топола 2", „Иканталъка 2", „Тузлата" и „Кранево-международен детски лагер".               

      В Протокол на комисията, одобрен днес от Областния управител, е записано:

     „Класира на първо място от допуснатите ценови предложения на кандидатите- участници в търга, както следва:

  • - За морски плаж „Божурец - Топола 1" - „Калиакрия Пропърти мениджмънт" ООД.
  • - За морски плаж „Божурец - Топола 2" - „Калиакрия Пропърти мениджмънт" ООД.

     Поради това, че за морските плажове „Къмпинг „Чайка"(„Космос"), „Шабленска тузла", „Къмпинг „Добруджа", „Иканталъка 2", „Тузлата" и „Кранево - международен детски лагер" няма подадени заявления от кандидати за участие в търга, на основание чл.45, ал.1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, търгът за тези плажове се обявява за непроведен."

     Комисията предлага на Областния управител на област Добрич да издаде заповед за определяне на наемателите, цената и условията за плащане и да сключи договор за наем със спечелилите търга кандидати (класирани на първо място по т.1 от решенията на комисията) -Калиакрия Пропърти мениджмънт" ООД.