ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.05.2011
Служители от Областна администрация Добрич на обучение по проект
 

files/upload/symbol/OPAK_AK.JPG 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На 17-18 май 2011 г. в Конферентната зала на „Интерхотел Велико Търново", гр. Велико Търново, ще се проведат двудневни обучения на администратори от 12 областни и 50 общински администрации - целеви групи по дейност 3 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация - Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

     Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

     Администраторите ще бъдат обучени за работа модулите за връзка между порталите и АИС по държавна и общинска собственост - под-дейност 3.8 на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ". Изпълнител на обществената поръчка е Гравис България.

     В рамките на проекта са разработени, доставени и внедрени модули за връзка между порталите и АИС. 

     В първия ден на обучението администраторите ще се запознаят с използваните технологии за разработка: Java, PostgreSQL, Application server Appache Tomcat.

     През втория ден ще бъдат показано предназначение на модулите, основни принципи на електронното управление, архитектура на системата, Изграждане на VPN свързаност  с ЕСОЕД, Конфигурация на модулите за работа с ЕСОЕД, Работа с потребителския интерфейс на модула, Работа със справки за проследяване на всички придвижили се съобщения. Работа с ръководството на администратора и ръководство за инсталация.

     Обучението е предназначено за администратори и ще запознае специалистите с архитектурата на модулите, основни положения и начин на инсталиране, начин на обновяване. Ще бъдат разгледани и различни казуси от практиката.

     Всеки участник в обучението ще получи сертификат.