ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.06.2011
Регионалният съвет за развитие обсъди постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване относно проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

     На 21 юни 2011 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Варна бе проведено  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Данчо Симеонов, областен управител на Област Варна, Председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за периода 1.01.2011г. - 30.06.2011г. На заседанието присъстваха членове на  РСР СИР - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     Съгласно приетия дневен ред, г-н Димитър Александров - областен управител на област Шумен докладва проект на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2010-2015 година, за обсъждане и съгласуване от членовете на Регионалния съвет, след което съгласно процедурата проектът ще бъде внесен за приемане от Областния съвет за развитие. Документът е разработен въз основа на резултатите от направената междинна оценка за изпълнение на областната стратегия и в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на СИР.

     Основен акцент в днешното заседание бе Годишният  доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013г., обхващащ периода януари-декември 2010г., представен от г-жа Галина Пашова - главен експерт в  териториално звено на МРРБ за Североизточен район - Варна. Докладът е разработен от териториалното звено, въз основа на официална информация и данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение и обхваща една календарна година от периода на действие на РПР. Годишният доклад съдържа информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на региона, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му.

     Председателят на съвета предложи внесения документ за обсъждане, след което членовете на съвета гласуваха одобряването му, в качеството си на орган за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013г.

     В края на заседанието, Жана Андреева - Директор на Дирекция „Култура" в Община Варна запозна присъстващите с Програмата "Варна - кандидат за европейска столица на културата 2019", приета с решение на Общински съвет - Варна през октомври, 2006 г. Членовете на РСР гласуваха решение, с което изразиха своята подкрепа за кандидатурата и за присъединяването на Североизточен район като подкрепящ регион и част от включените в програмата по кандидатурата културни събития, отчитайки стратегическите предимства на кандидатурата на Варна, както за самия град, така и за целия Североизточен район в посока на дългосрочни и устойчиви въздействия върху тяхното културно и социално-икономическо развитие.

     Включването на градове от региона в комплекса от заложени в програмата инициативи чрез реализиране на културни политики, насочени към насърчаване на личностното развитие, утвърждаване на културния диалог и толерантност между различни общности, както и стимулиране на инвестиционния климат и икономическия растеж, биха увеличили шансовете за избор на град Варна за домакин на събитието.

     По- късно днес, Областният управител Желязко Желязков присъства и на редовно заседание на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Данчо Симеонов,  областен управител на Област Варна.

     На заседанието присъстваха членове на Регионалния координационен комитет - областните управители на областите от Североизточен район, по един представител на Управляващите органи на Оперативните програми /ОП/ и на Централното координационно звено,  представители на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми.

     Представителите на Управляващите органи на оперативните програми - членове на РКК запознаха  присъстващите с напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР, за първото полугодие на 2011 г. Тази информация се подготвя в съответствие с нормативните документи в сферата на регионалното развитие, които дефинират основната функция на РКК - осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми на територията на всеки район от ниво 2. Направената въз основа на тези справки  обобщена информация,  впоследствие подпомага работата на РСР при изготвяне на становища, относно оценката на въздействие на реализираните мерки  върху развитието на района.

     Съгласно Вътрешните правила на РКК, представителите на РСР СИР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми, докладваха актуална информация относно проведените заседания през първите шест месеца на годината.  Отчитайки съотношението между използваните ресурси и постигнатите резултати, тези мониторингови органи вземат съответни решения и предприемат адекватни мерки, с цел постигане на висока ефективност и гарантирано качество при изпълнението на оперативните програми.