ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.08.2011
Текущо състояние и динамика на пазара на труда в Област Добрич през второто тримесечие на 2011 г.

     По предварителни данни средната работна заплата в Добричка област през второто тримесечие на 2011 година е 538 лв., с 161 лв. по-малко от средната за страната, която е 699 лева. В края на 2010 година сме взимали с 1,3% повече. В сравнение със същия период на 2010 г. в областта средната работна заплата се е увеличила с 4,7%. Добрич е на 14то място по заплати в страната, при 15то през първото тримесечие на 2011 година. Традиционно най -високи са заплатите на работещите в столицата и областите Враца, Стара Загора, и Варна. В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор - средната работна заплата там е 620 лв. срещу 502 лв. в частния сектор. Спрямо първото тримесечие на 2011 година отчитаме увеличение на заплатите като в частния сектор  е 5,7%, а в обществения сектор е 4%. Най- много пари получават заетите в икономически дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива", "Финансови и застрахователни дейности", "Държавно управление.

     В основните за региона браншове- "Селско стопанство" и "Туризъм" заплатите съответно са 593 лева и 584 лева. Най-ниски са възнагражденията в отрасъл "Административни и спомагателни дейности" - 338 лева.

     През второтото тримесечие на 2011 година  наетите лица в областта са 36 705. За същия период на 2010 година отбелязваме нарастване на наетите с 5%. В  сравнение с края на 2010 година наетите в областта са сеувеличили с 11%. За месеците април, май и юни на 2011 година най-много работещи са освободени в сектор „Строителство". В сектор „Хотилиерство и ресторантьорство" броя на наетите се е увеличил повече от два пъти поради сезонния характер на дейността.

     Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.