ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.09.2011
Отпускат стипендии на ученици и студенти без родители

     Студентите и учениците без родители могат да кандидатстват за стипендия по Програмата „Готови за успех" - ежегодна инициатива на Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с Фондация „Сирак". Стипендиите са 9-месечни и се отпускат след конкурс. Предназначени са за ученици от гимназиалния курс в държавни училища, както и за студенти, редовно обучение, в държавни ВУЗ - ове, акредитирани от МОМН.

     Условието е да имат успех над 4,50 от предходната година /за студентите-първокурсници се взема предвид общия успех от дипломата за средно образование и оценката от приема във ВУЗ/. При кандидатстване е необходимо да се представят документи за доходи и копие от смъртния акт на починалия родител /за биологични сираци и полусираци/, а за социални сираци - документ от дома, в който са настанени. 

     Документите се подават на адреса на Фондация „Помощ за благотворителността в България": гр. София, бул. „Витоша" 65, ет. 2, тел. 02 988 00 80, 981 19 01.