ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

12.10.2011
Заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията

     На заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията,  назначен със Заповед  на Областния управител на Област Добрич, бяха  разгледани и приети частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ  № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ УИНДПАУЪР" ООД.

     След направената презентация от управителя на дружеството и последвалите разисквания, Областният експертен съвет по устройство на територията с пълно единодушие взе следното РЕШЕНИЕ:

  • 1. Изразява принципно съгласие, като приема частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ УИНДПАУЪР" ООД, ... и предлага Областният управител на Област Добрич да издаде заповед на основание чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.129, ал. 3 и чл.145, ал.2 от Закона за устройство на територията за одобряване на частите на внесения Комплексен проект за инвестиционна инициатива, както следва:
  • - ПУП - Парцеларен план за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")" ;
  • - Инвестиционен проект: част „Електрическа", фаза: Работен проект; част: „Пътна" - в обхвата на път II - 71 пресичане с хоризонтален сондаж при км 89+553 - технически проект и част: "Пожарна безопасност", фаза: Работен проект; част „План за безопасност и здраве", фаза: Работен проект за обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")".
  • 2. Изразява становище, че издаването на заповедта, съгласно взетото решение по т. 1 от настоящия протокол и представените документи от възложителите на КПИИ, са необходими и достатъчни за издаване на Разрешение за строеж на обект „Кабелна линия - Подземен електропровод „Добротица" 110 kV в землищата на град Добрич, с. Бранище, с. Богдан, с. Стефаново, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, свързващ подстанция на ветрогенераторен парк „Стожер", разположена в УПИ № 020111, находящ се в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич със ст. № 31 на ВЛ 110 kV „Добротица" (п/ст „Добрич" - п/ст „Фаворит")".